Monthly Archives: September 2019

2019 – 9 นายพลจาก KC

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย สายทหารและตำรวจ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ รุ่น10 พล.ต.ต.ทองสุข จรัญพงศ์ ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค ๒ รุ่น12 พล.ท.ทนงศักดิ์ รองทิม เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่น14 พล.ต.ธาราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่น15 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ (สบ๘) พล.อ.ต.มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ พล.ร.ต.วัชระ พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและแผนกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ รุ่น 20 พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคขอแสดงความยินดีกับ4นายพลของรุ่น15 ภาพเก่าได้มาจาก line ของน้อง Tossapon นะ ขอบคุณครับ