บรรพชาสามเณร

ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมป์จำนวน 9 โรงเรียน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุภาพิมลลักษ์พระบรมราชินี
ณ.วัดสิรินทรเทพรัตนาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
จึงขอเชิญชวนคณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญตามศรัทธาโดยโอนเงินเข้าบัญชี

คุณครูชุลีพร แจ่มถนอม
หมายเลขบัญชีธนาคาร…

เพื่อคุณครูจะได้นำปัจจัยไปใช้ในงานบุญดังกล่าว

รายนามผู้ร่วมทำบุญแล้วมีดังนี้
1.คุณถิรกิตติ์ สถิรกุล 10,000 บาท
2.ดร.กุศล อิศดุลย์2,000บาท
3.พล.ร.ท.ชัชรินทร์ ชูศรี1,000บาท.
4.คุณสุกิจ ศรีบ้วทอง 10,000บาท
5.คุณอมรเดช กรรณสูต1,000บาท
6.คุณครูวรรณรักษ๋ ชัยชาญกุล 2,000บาท
7.คุณกมล เปี่ยมสมบูรณ์ 1,000บาท
8.

รวมเงินทำบุญณ.ขณะนี้ 27,000บาท
ขณะนี้คุณครูชุลีพรดูแลสามเณรอยู่ที่วัด ท่านจะมาแจ้งเลขบัญชีธนาคารเย็นนี้ครับ