บรรพชาสามเณร

ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมป์จำนวน 9 โรงเรียน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุภาพิมลลักษ์พระบรมราชินี
ณ.วัดสิรินทรเทพรัตนาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
จึงขอเชิญชวนคณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญตามศรัทธาโดยโอนเงินเข้าบัญชี

คุณครูชุลีพร แจ่มถนอม
หมายเลขบัญชีธนาคาร…

เพื่อคุณครูจะได้นำปัจจัยไปใช้ในงานบุญดังกล่าว

รายนามผู้ร่วมทำบุญแล้วมีดังนี้
1.คุณถิรกิตติ์ สถิรกุล 10,000 บาท
2.ดร.กุศล อิศดุลย์2,000บาท
3.พล.ร.ท.ชัชรินทร์ ชูศรี1,000บาท.
4.คุณสุกิจ ศรีบ้วทอง 10,000บาท
5.คุณอมรเดช กรรณสูต1,000บาท
6.คุณครูวรรณรักษ๋ ชัยชาญกุล 2,000บาท
7.คุณกมล เปี่ยมสมบูรณ์ 1,000บาท
8.

รวมเงินทำบุญณ.ขณะนี้ 27,000บาท
ขณะนี้คุณครูชุลีพรดูแลสามเณรอยู่ที่วัด ท่านจะมาแจ้งเลขบัญชีธนาคารเย็นนี้ครับ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.