กรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562-2564

นายกฯ
นายวิถี (ตี้) สุพิทักษ์ รุ่น 12

อุปนายกฯ
1. พล.อ.ท.จุลจรูญ (หมู) แสงงำพาล รุ่น 2
2. พ.ต.อ.ศุภชัชจ์ (ซิง) เปี่ยมมนัส รุ่น 12
3. พล.ต.ต.กรไชย (แจง) คล้ายคลึง รุ่น 15

เหรัญญิก
นายกอบชัย (โต้ง) วิริยะประสิทธิ์ รุ่น 19

เลขาฯ
พ.ต.ต.สุทศธวรรศ (แต) อารีย์รัตนะนคร รุ่น 19

กรรมการ
1. นายเอกราช (เอก) รุ่งเรือง รุ่น 12
2. นายกฤตภาส (ชา) สุภาพ รุ่น 13
3. พ.ต.ท.คมวิชช์ (ไทด์) พัฒนรัฐ รุ่น 14
4. นายภาณุวัฒน์ (หมิง) เย็นสมุทร รุ่น 18
5. นายกฤษณรัตน์ (แอรอน) บูรณะสัมฤทธิ รุ่น 19
6. นายภวพล (ง้อ) ชินฮะง้อ รุ่น 19
7. นายสุรศักดิ์ (ป๋อง) พงศ์ศรี รุ่น 19
8. นายทวนทอง (ตูน) เจริญสม รุ่น 22
9. นายพิศาล (ตะ) วิสูตรธนาวิทย์ รุ่น 24
10. พ.ต.ท.รัชพล (พจน์) กิตติคุณชนก รุ่น 27
11. พ.ต.ท.พิศฐ์ศักดิ์ (จาไมก้า) มนตลักษณ์ รุ่น 28
12. นายกสิษฐ์พงศ์ (แก่) ทิพเลิศ รุ่น 30
13. ส.ต.ต.สมเจตน์ (เจต) อนุแสน รุ่น 31
14. ร.ต.ท.รัฐพล (ดุษ) จีนประชา รุ่น 32
15. ร.อ.ณัฐพล (เบนซ์) กาญจน์บริรักษ์ ร.น. รุ่น 37

กรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562-2564 กรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562-2564

One thought on “กรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562-2564

  1. jakkarchan says:

    ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *