K.P. Global Supply

บริการออกแบบ ซ่อมบำรุง และ อะไหล่ระบบขนถ่ายลำเลียงสายพาน Modular, Top chain ฯลฯ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติในธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร, น้ำตาล  โรงงานแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ Line ผลิตดอกสว่าน Micro drill, Special tools, Insert end mill อุปกรณ์อื่นๆในโรงงาน

ยุทธนา ไพรรัตน์ ยอด KC 29/4
โทร 081 541 9942
Line ID; 0815419942