โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์
เลขที่ 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
(02) 640-9537

หมายเหตุ :
ถ้าบริจาคอาหารหรือของกินได้ต่างๆ ให้วงเล็บต่อท้ายว่า : (ฝ่ายโภชนาการ)
ถ้าเป็นสิ่งของทั่วไป เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล ผ้าอ้อม ทิชชู่ ฯลฯ ให้วงเล็บต่อท้ายว่า (ฝ่ายพัสดุ)

Available on back-order