ภูสิต สมจิตต์ KC13

นายภูสิต สมจิตต์
นักเรียนเก่าภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย รุ่น13
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ :089-2034007
0 3553 5373
วันเกิด 25 สิงหาคม 2507
ประวัติการศึกษา
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
– รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– หลักสูตรปลัดอำเภอ (ปอ.) รุ่นที่ 103 ปีงบประมาณ 2533 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2546 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการ รุ่นที่ 68 ปีงบประมาณ 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 ปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรกฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
– หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการรับราชการ
– เริ่มรับราชการปี 2532 ตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
– เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง กรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2535
– เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2546
– เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2548
– เลขานุการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2548
– เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2551
– ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2551
– ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2556
– ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2557
– ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2559
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 2559 – 2560
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 2560 – 2561
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 8 ตุลาคม 2561